:::: ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ :::: 

รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ยามพี่ ยามน้อง” หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service) ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งแต้
๑. หลักการและเหตุผล
           ๑.๑ ในปีงบประาณ ๒๕๕๕ จังหวัดกำหนดให้มีการดำเนินงานตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ รวม ๑๒ ครั้ง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ และสิ้นสุดโครงการฯเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ และการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
           ๑.๒ เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน และการบริการของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมถึงเป็นการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทางจังหวัดยโสธรโดยที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร จึงได้กำหนดให้มีโครงการยามพี่-ยามน้อง ประจำปี ๒๕๕๖” ขึ้น
          ๑.๓ โดยร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ ให้บริการประชาชนที่มาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ยามพี่ ยามน้อง” หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   (พอ.สว.) และโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service) ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ในครั้งนี้
 
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเยี่ยมเยียนให้ความใกล้ชิดและให้ความอบอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชน
๒.๒ เพื่อนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับจังหวัดไปสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท เพื่อให้ทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๒.๓ เพื่อนำเอาบริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไปสู่ประชาชนในพื้นที่
๒.๔ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค และความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อพิจารณาหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ถูกต้อง อันจะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และประการสำคัญคือ ประชาชนจะได้อยู่ดีมีสุขความสะดวกสบาย และมีความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมในสังคม ได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่ถูกทอดทิ้งจากทางราชการ และเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย

๓. เป้าหมาย
                    ๓.๑  ประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งแต้ และตำบลใกล้เคียง
                    ๓.๒  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการทุกแห่ง
                    ๓.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
         
๔. วิธีดำเนินการ
                   เทศบาลตำบลทุ่งแต้จัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนด้านเครื่องดื่ม, และอาหารสำหรับ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการ
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
                        วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแต้
infographics
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุข
Facebookเทศบาลตำบลทุ่งแต้
ยโสธร
สถ.ท้องถิ่น
hotmail
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กรมอาเซียน
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปปช
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การไฟฟ้า
สนง.ประกันสังคม
สสส
สลากกินแบ่ง
กรมพัฒนาชุมชน
OTOP
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
google
13ฟอนต์แห่งชาติ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
คมชัดลึก
Youtube
ดูทีวีออนไลน์