:::: ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ :::: 

 
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ยามพี่ ยามน้อง” หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service) ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งแต้
๑. หลักการและเหตุผล
           ๑.๑ ในปีงบประาณ ๒๕๕๕ จังหวัดกำหนดให้มีการดำเนินงานตามโครงการ “ยโสธร สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม” ในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ รวม ๑๒ ครั้ง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ และสิ้นสุดโครงการฯเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ และการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
           ๑.๒ เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน และการบริการของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมถึงเป็นการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทางจังหวัดยโสธรโดยที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร จึงได้กำหนดให้มีโครงการยามพี่-ยามน้อง ประจำปี ๒๕๕๖” ขึ้น
          ๑.๓ โดยร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งแต้ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ ให้บริการประชาชนที่มาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ยามพี่ ยามน้อง” หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   (พอ.สว.) และโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service) ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ในครั้งนี้
 
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเยี่ยมเยียนให้ความใกล้ชิดและให้ความอบอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชน
๒.๒ เพื่อนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับจังหวัดไปสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท เพื่อให้ทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๒.๓ เพื่อนำเอาบริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไปสู่ประชาชนในพื้นที่
๒.๔ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค และความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อพิจารณาหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ถูกต้อง อันจะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐบังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และประการสำคัญคือ ประชาชนจะได้อยู่ดีมีสุขความสะดวกสบาย และมีความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมในสังคม ได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่ถูกทอดทิ้งจากทางราชการ และเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย

๓. เป้าหมาย
                    ๓.๑  ประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งแต้ และตำบลใกล้เคียง
                    ๓.๒  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการทุกแห่ง
                    ๓.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
         
๔. วิธีดำเนินการ
                   เทศบาลตำบลทุ่งแต้จัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนด้านเครื่องดื่ม, และอาหารสำหรับ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการ
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
                        วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแต้
infographics
ข่าวสารตลาดแรงงาน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
AEC
คลังข่าวมหาดไทย
คืนความสุข
ถวายพระพร
Facebookเทศบาลตำบลทุ่งแต้
ยโสธร
hotmail
สถ.ท้องถิ่น
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย
กระทรวงมหาดไทย3
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมสรรพากร
สำนักงาน กพ.
กรมอาเซียน
กรมบัญชีกลาง
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ปปช
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การไฟฟ้า
สนง.ประกันสังคม
สสส
สลากกินแบ่ง
กรมพัฒนาชุมชน
OTOP
กรมการค้าภายใน
สายด่วนรัฐบาล
google
13ฟอนต์แห่งชาติ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
คมชัดลึก
Youtube
ดูทีวีออนไลน์